< class="header-inner"> < class="container"> < class="inner"> < class="row"> < class="col-lg-3 col-md-3 col-12"> < class="logo"> 公司LOGO < class="mobile-nav"> < class="col-lg-7 col-md-9 col-12"> < class="main-menu">
< class="swiper-container"> < class="slide-inner slide-bg-image" data-background="https://www.cqdhxk.com/upload/20210514/2af9add446fb40614434db0f52019cfd.jpg">
< class="container"> < class="row align-items-center"> < class="col-lg-6"> < class="at__left mb-30"> < class="sec__title sec__title-2 wow fadeInUp" style="font-size:14px;" data-wow-delay=".2s">

服务优势

都会信科漏洞扫描服务基于漏洞数据库,结合多年客户服务经验,采取远程或现场方式对企业的网络信息系统的安全性进行检测,发现企业网络信息系统存在的安全风险。

1.全方位漏洞扫描:提供丰富且专业的漏洞检测能力,包括但不限于:Web 漏洞、0Day/1Day/NDay 漏洞、可用性、弱口令、内容安全风险、挂马篡改等威胁进行扫描

2.结果报告呈现:对检测到的安全漏洞进行统计归类,提供专业的扫描结果报告,并针对性的给出详细修复方案,以便企业进一步做好安全防护计划。

3.灵活自定义扫描:可根据企业自身业务需求自定义扫描规则:如自定义扫描场景,扫描强度,满足企业不同业务场景安全需求

< class="col-lg-6"> < class="at__right pos-rel mb-30"> < class="at__thumb wow fadeInRight" data-wow-delay=".2s">
< class="container"> < class="about__content-wrapper"> < class="row align-items-center"> < class="col-lg-6"> < class="at__left mb-30"> < class="at__big-img wow fadeInLeft" data-wow-delay=".2s"> < class="col-lg-6"> < class="at-right mb-30"> < class="sec__title sec__title-2 wow fadeInUp" style="font-size:14px;" data-wow-delay=".2s">

价值体现

1.帮助企业清晰掌握自身网络安全情况,结合已有安全设施设备,全面有效的做好安全防护工作;

2.帮助企业及时了解自身网络安全状况,根据相应报告做合理的安全建设整改;

3.维护企业网络安全,保障业务正常运行;